Bokelo Isenge – Tambola na Mokili Paroles, Lyrics and Translation

Bokelo Isenge - Tambola na Mokili Paroles, Lyrics and Translation

Bokelo Isenge – Tambola na Mokili Paroles, Lyrics and Translation

Tambola na mokili di eh eh
Omona makambo
Moto ako sala yo mabe
Se moninga bo melaka na ye eh
Moninga to vandi na ye oh oh
Apesaka nga gentil ya monoko

Tour the world and
Gain experience
The person who will hurt you
Is the friend that you go out with
I was with a friend
Who was nice on the surface

Kasi na motema na ye oh oh
Azua nga enemi na ye ya liboso
Ako lingaka nga eh
Kaka soki amoni nga nazali
Soki na pesi ye mokongo
Bo ndoki nyoso ebimi
Soki na pesi ye mokono
Bondoki nyoso ebimi oh oh

But in his heart
I am his first enemy
He only love me
When I am there
When I leave
His evil nature comes out
When I leave
His evil nature comes out

Insstrumental

Tambola na mokili di eh eh
Omona makambo
Moto ako sala yo mabe
Se moninga bo melaka na ye eh
Moninga to vandi na ye oh oh
Apesaka nga gentil ya monoko

Tour the world and
Gain experience
The person who will hurt you
Is the friend that you go out with
I was with a friend
Who was nice on the surface

Kasi na motema na ye oh oh
Azua nga enemi na ye ya liboso
Ako lingaka nga eh
Kaka soki amoni nga nazali
Soki na pesi ye mokongo
Bo ndoki nyoso ebimi
Soki na pesi ye mokono
Bondoki nyoso ebimi oh oh

But in his heart
I am his first enemy
He only love me
When I am there
When I leave
His evil nature comes out
When I leave
His evil nature comes out

Ye eh ye ye, ye ye
Ye eh ye ye, ye ye
Ba hina ba hina eh
(Let them hate)
Ba linga ba linga bandeko eh
(Let them love)
Ye eh ye ye, ye ye
Ye eh ye ye, ye ye

Success ya Johnny edjali ya mokili mobimba, ba ndeko eh
(Johnny’s success is global)
Ye eh ye ye, ye ye
Ye eh ye ye, ye ye
Ye eh ye ye, ye ye
Mawa
(Sad)

Leave A Comments

Comments

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.