Madilu System Nzele English and Lingala Lyrics, Translation, Paroles

Madilu System Nzele (English and Lingala Lyrics)
The Lingala lyrics is found below the english.

1) Djo Mongali

When I approached you, Nzele
There were no witnesses
I questioned
Our first two days apart

2) I did all my best to be with you
The devil came to separate us
He tried to feed you with the apple
You followed Eve’s footsteps

3) Scary, scary
I feel dizzy
The heart burns
Blood pours out
I bear the spirit of Cain
Cain

Instrumental and dedications

4) When I approached you, Nzele
There were no witnesses
I questioned
Our first two days apart

5) I did all my best to be with you
The devil came to separate us
He tried to feed you with the apple
You followed Eve’s footsteps

6) Scary, scary
I feel dizzy
The heart burns
Blood pours out
I bear the spirit of Cain
Cain

Instrumental and dedications

7) I want to know if we love each other
I also want them to know
Some of them will become jealous

Nzele you are my heart, my love
This is how you should define our love, Nzele
Keep the rules that I make
If you break them, they will laugh at me
Me, Madilu, they love me in the neighborhood
Why then do they gossip about me and you
It’s crazy (x1)

8) I want to know if we love each other
I also want them to know
Some of them will become jealous

Nzele you are my heart, my love
This is how you should define our love, Nzele
Keep the rules that I make
If you break them, they will laugh at me
Me, Madilu, they love me in the neighborhood
Why then do they gossip about me and you
It’s crazy (x1)

9) It is crazy x2

Instrumental and dedications

Two people meet
They are pulling each other mentally

10) Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah
I am done

Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah
I am done.

11) I want to know if we love each other
I also want them to know
Some of them will become jealous

Nzele you are my heart, my love
This is how you should define our love, Nzele
Keep the rules that I make
If you break them, they will laugh at me
Me, Madilu, they love me in the neighborhood
Why then do they gossip about me and you
It’s crazy (x1)

12) It’s crazy (x2)

Edo coiffure

Willy Mpoko

Instrumental

I want to know if we love each other
I also want them to know
Some of them will become jealous

Nzele you are my heart, my love
This is how you should define our love, Nzele

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Madilu System Nzele (Lingala Lyrics)

What is the song Nzele by Madilu System about?

1) Djo Mongali

Ko linga na lingaki yo nzele
Ba temoin ba zalaki te
Na mituni solo to kabwani
Mikolo mibale nga na kamwa

2) Na sala nyonso po na zua yo
Zabulu aye ko kabola biso
A meki pe a leisa yo mbuma
Nzele o landi mabe Eva a sala

3) Somo, somo, vertige esalinga Nzele
Motema eziki
Makila ya nzoto esopani
Molimo ekomi Caina
Caina

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8sUPkwf7MPE&w=280&h=220]

4) Sira Mbenza masta beta eloko wana di

Ko linga na lingaki yo nzele(mama)
Ba temoin ba zalaki te
Na mituni solo to kabwani
Mikolo mibale nga na kamwa

5) Na sala nyonso po na zwa yo
Zabulu aye ko kabola biso
A meki pe a leisa yo mbuma
Nzele o landi mabe eva a sala

6) Somo, somo, vertige esalinga Nzele
Motema wziki
Makila ya nzoto esopani
Molimo ekomi Caina
Caina

Rigo Star (Guitarist)

7) Na lingi nayeba soki to lingana
Na lingi ba yeba basusu ba sala zua
Nzele motema nagai w bolingo
Na lingi o decide amour motindo wana, Nzele
Batela mibeko nga na ko pesa yo
Soki o bebisi lelo bango ba seka
Nga madilu ba linga nga mingi na quartier
Tina nini ba salela nga nayo likita bozoba

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8sUPkwf7MPE&w=280&h=220]

8) Na lingi nayeba soki to lingana
Na lingi ba yeba basusu ba sala zua
Nzele motema nagai wa bolingo
Ebongi o decide l’amour motindo wana, Nzele
Batela mibeko nga na ko pesa yo
Soki o bebisi lelo bango ba seka
Nga madilu ba linga nga mingi na quartier
Tina nini ba salela nga nayo likita bozoba,

9) Bozoba x2

Mongali eh na mingali eh na mongali
Mongali eh na mingali eh na mongali
Mais na kovanda na baya
Moto na moto ba tutani
Bazali nde ko benda bolingo na makanisi

10) Yeye x2
Yeye nga na sila

Yeye
Yeye nga na sila

11) Na lingi nayeba soki to lingana
Na lingi ba yeba basusu ba sala zua
Nzele motema nagai wa bolingo
Ebongi o decide amour motindo wana, Nzele
Batela mibeko nga na ko pesa yo
Soki o bebisi lelo bango ba seka
Nga madilu ba linga nga mingi na quartier
Tina nini ba salela nga nayo likita bozoba
Oh bozoba x1

12) Oh bozoba x2

Edo coiffure

Willy Mpoko

Instrumental

Na lingi nayeba soki to lingana
Na lingi ba yeba basusu ba sala zua
Nzele motema nagai wa bolingo
Ebongi o decide l’amour motindo wana, Nzele

Madilu System Nzele English and Lingala Lyrics, Translation, Paroles

Leave A Comments

Comments

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.